Privacy Verklaring

Groupcasier.eu is een website van Group Casier. Group Casier bestaat uit verschillende entiteiten waaronder Casier Risk & Insurance bv en Group Casier Risk & Insurance bv. Casier Risk & Insurance bv en Group Casier Risk & Insurance bv (verder "kantoor") neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Het beschrijft het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR).

In haar normale rol als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking.  In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker.  De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening.  Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voorde verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden.  In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de Privacyverklaring m.b.t. deze diensten verwijzen wij naar https://www.casier.be/nl/privacy-verklaring-419.htm.
 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  De verantwoordelijke voor de verwerking is Casier Risk & Insurance bv - Waalvest 2 / 0001 te 8930 Menen met Ondernemingsnummer 0405.468.215 en Group Casier Risk & Insurance bv - E3-Plein 3 te 9050 Gent met Ondernemingsnummer 0417.102.770.
  Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via info@casier.be .  
  Voor vragen die verdergaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
   
 2. Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
  Uw persoonsgegevens kunnen door Group Casier worden verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw beroep op onze diensten en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
   
 3. Uw rechten
  De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.  U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via info@casier.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.  U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@casier.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.  Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
   
 4. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?
  Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. 
   
 5. Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
  In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.  Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.
   
 6. Wijzigingen
  Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

08/04/2022 - Versie 1